รายการจัดส่ง วันที่ 15/6/2563

1. ผู้รับ: ก้องเกียรด ED 0734 5068 4 TH
2. ผู้รับ: ธีรชัย ED 0734 5089 8 TH
3.  ผู้รับ: อัญชัญ กุดระดัง ED 0734 5090 7 TH
4. ผู้รับ: ปัญญา บางเลน ED 0734 5091 5 TH
5. ผู้รับ: จิรวัฒน์ ED 0734 5092 4 TH
6. ผู้รับ: เกษม ED 0734 5093 8 TH
7. ผู้รับ: แดงต้อย ED 0734 5094 1 TH
8. ผู้รับ: สมศักดิ์ ED 0734 5095 5 TH
9. ผู้รับ: บรรจง ED 0734 5096 9 TH