รายการจัดส่ง วันที่ 16/6/2563

1. ผู้รับ: อนันต์ มูเส็ง ED 1009 2061 6 TH

2. ผู้รับ: วีรชาติ ปลื้มร้ตน ED 1009 2062 0 TH

3. ผู้รับ: ศิริพงษ์ ED 1009 2063 3 TH

4. ผู้รับ: สนธยา ขาวอ่อน ED 1009 2064 7 TH

5. ผู้รับ: สมยศ อย้มทัศนา ED 1009 2065 5 TH