รายการจัดส่ง วันที่ 20/6/2563

1. ผู้รับ: สุรสิทธิ์ ED 1009 9383 4 TH

2. ผู้รับ: ธนะพัฒน์ มหันตบย ช่ย ED 1009 9384 8 TH

3. ผู้รับ: สุภาวดี ED 1009 9385 1 TH

4. ผู้รับ: วันวันขัยฟารัม ED 1009 9386 5 TH

5. ผู้รับ: จิรวัฒน์ เสือพงษ์ EB139188565TH

6. ผู้รับ: สุชาติ วิเศษขจรกิจ EA186287297TH

7. ผู้รับ: นาย ศุภัช ธันย์วสุไชยวัฒน์ EA186258786TH

8. ผู้รับ: ธีรพันธ์ หิรัญญสัมฤทธิ์ EB139112601TH

9. ผู้รับ: พรกมล อุ่นเรือน EB139103410TH

10. ผู้รับ: วศินี คำพงษ์ EB139098330TH

11. ผู้รับ: วศินี คำพงษ์ EB139098330TH

12. ผู้รับ: ชัยพร ศักดิ์สิงห์ EA186202708TH