รายการจัดส่ง วันที่ 27/6/2563

1. ผู้รับ: เอกชัย ED 1199 7461 6 TH

2. ผู้รับ: ประพัฒน์ ED 1199 7452 O TH

3. ผู้รับ: อาทิตย์ ED 1199 7463 3 TH

4. ผู้รับ: วีณา ED 1199 7464 7 TH

5. ผู้รับ: โจ ED 1199 7465 5 TH

6. ผู้รับ: เทียนบ้ย ED 1199 7466 4 TH

7. ผู้รับ: ขวัญมนัส ED 1199 7467 S TH

8. ผู้ร้ม: สุวรรณ ED 1199 7468 1 TH