รายการจัดส่ง วันที่ 9/7/2563

1. ผู้รับ: อัญรินทร์ ED 1679 5207 1 TH

2. ผู้รับ: สมทรง ED 1679 5208 5 TH

3. ผู้รับ: ธนพล ED 1679 5209 9 TH

4. ผู้รับ: วัศยามล ED 1679 5210 8 TH

5. ผู้รับ: มาลินี EB 1386 6966 2 TH

6. ผู้รับ: ภัทรพรรณ EB 1386 3986 4 TH

7. ผู้รับ: สุดา EA 1852 3269 4 TH

8. ผู้รับ: ภัทรพล EB 1386 2366 5 TH

9. ผู้รับ: น.ส.ณริศรา EA 1851 4788 5 TH